Comm. V.

DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (COMM. V.)

De gewone commanditaire vennootschap wordt aangegaan tussen één of meer beherende (‘werkende’) vennoten en één of meer stille vennoten. Dit vormt het onderscheid met de VOF, die enkel uit beherende vennoten bestaat. Er zijn minstens 2 aandeelhouders vereist. Dit is een goedkope en eenvoudige vennootschapvorm aangezien er beperkte oprichtingskosten en beperkte verplichte formaliteiten zijn.

De stille vennoten (geldschieters) genieten, in tegenstelling tot de anderen een beperkte aansprakelijkheid en staan dus enkel in voor het kapitaal dat ze in de vennootschap hebben ingebracht. De stillen vennoten beschikken echter niet over  inspraak in het beheer. Het is hen niet toegestaan een daad van bestuur uit te voeren, zelfs niet met een volmacht.
De werkende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk.

De wet legt geen minimumkapitaal op. De vennoten zullen wel in de Comm.V moeten inbrengen hetgeen waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben. De maatschappelijke benaming moet de naam zijn van 1 of meerdere beherende vennoten.

De oprichting van een Comm. V. vereist geen notariële akte (en dus ook geen notariskosten). U dient een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie neer te leggen binnen 15 dagen na de opmaak van de definitieve akte. De griffie zal zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Voordelen

  • voor de oprichting volstaat een onderhandse akte;
  • er is geen minimumkapitaal vereist;
  • de publicatieverplichting is beperkt;
  • de arbeid door de vennoten uitgevoerd kan als ‘inbreng’ beschouwd worden;
  • weinig gereglementeerd;
  • aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten (hetgeen het familiaal karakter bevorderd);
  • de verantwoordelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun inbreng (en deze inbreng geeft recht op een deelname in de winst).

Nadelen

  • de solidaire verantwoordelijkheid van de beherende vennoten;
  • het faillissement van de Comm.V heeft ook het faillissement van de beherende vennoten tot gevolg;
  • handelsdocumenten moeten duidelijk vermelden dat het om een Comm.V gaat;

Opgelet! Als een van de stille vennoten zich gedraagt als een beherende vennoot en/of bestuurshandelingen uitvoert, zal deze dus beschouwd worden als een beherend vennoot en solidair en onbeperkt verantwoordelijk zijn.

Hervorming van het vennootschapsrecht: 

De Comm.V. zal de nakende hervorming overleven en zal nog steeds opgericht kunnen worden als vennootschap met rechtspersoonlijkheid, zonder beperking van aansprakelijkheid met het gebruik van stille vennoten.